วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สงกรานต์ 2018 ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระ สกีรีสอร์ท สงกรานต์ 2018 ทัวร์ฮอกไกโด จิโกกุดานิ สงกรานต์ 2561  


เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด สงกรานต์ 2561 เอาใจเด็กๆ กับ โดราเอม่อน สกายพาร์ค ตื่นตากับนินจาที่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาวที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท ขึ้นกระเช้าชมวิวบนยอดเขาเทนงุ ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจที่ มิตซุยเอาท์เลท อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A4-HKD-6D4N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-15, 11-16 เม.ย.61 65,990 10,000


รีวิว โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2561

ทัวร์ฮอกไกโด  วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่


20.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
23.45 น.    ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 ทัวร์ฮอกไกโด วันที่สอง  ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – คิโรโระ สีกี รีสอร์ท

08.30 น.    เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่โดราเอม่อน สกายพาร์คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะทำให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในฉากและยังมีโซนร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อนที่ท่านสามารถช้อปปิ้งไว้เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยและพลาดไม่ได้กับการชิมขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ จากนั้นนำท่านสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนของเมืองนี้มีถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารนำท่านชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมบ่อโคลนเดือดที่ จิโกกุดานิ หรือที่เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม เข้าพักโรงแรม Kiroro Resort หรือเทียบเท่า ( - / L / D )
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

 ทัวร์ฮอกไกโด วันที่ 3  คิโรโระ สีกี รีสอร์ท – ภูเขาเทนงุ (นั่งกระเช้า) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเช้านี้อันสดใสให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาวที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเล่นกิจกรรมหน้าหนาว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสเลด หรือจะปั้นตุ๊กตาหิมะ ถ่ายรูปที่เป็นระลึกกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหิมะ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น***

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารนำท่าน “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่ ภูเขาเทนงุ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือและอ่าวอิชิการิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าเทนงุ โดยในสมัยเอโดะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ารูปลักษณ์ของเทพเจ้าเทนงุนั้นมีใบหน้าสีแดง จมูกยาว สวมชุดแบบชาวเขาและถือพัดขนนก แต่ในปัจจุบันกลับมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเทนงุมีปากแหลมคล้ายนก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชำนาญของช่างเป่าแก้ว

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Grand Park Otaru / Kiroro Resort หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

ทัวร์ฮอกไกโด วันที่ 4  โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร –  ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานวางผังเมืองของอเมริกา

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารนำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย  ผ่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลย

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand / Mercure Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

 ทัวร์ฮอกไกโด วันที่ 5 ตลาดโจไก –  ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เลท


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นำท่านสู่ ตลาดโจไก เป็นตลาดกลางขายส่งของเมืองซัปโปโร ที่มีทั้งอาหารทะเลสดๆ ปูยักษ์ฮอกไกโดที่วางเรียงรายอยู่หน้าร้าน และผักผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการลิ้มลองชิมข้าวหน้าอาหารทะเลต่างๆหรือซูชิ อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต การบ่ม การกลั่น จนกระทั่งสำเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องดื่มพรายฟองสีทองชั้นดีจำหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากเบียร์ได้อีกด้วย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand / Mercure Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)

 ทัวร์ฮอกไกโด วันที่ 6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  


เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.30 น.    ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671
15.30 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

• กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 30 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 30 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
**ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน ต่อทริป ต่อท่าน**

เงื่อนไขการจองทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด


อัตราค่าบริการนี้รวม:

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การสำรองการเดินทาง
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
3. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»